Şirketler HukukuTürk Ticaret Kanunu

Ticari Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği

Menfi Tespit (Borçlu Olunmadığının Tespiti) Davası

Ticari ilişki kapsamında yürütülen borç ilişkilerinde, bir ticari tarafın diğerine ilişkin olarak, borçlu olduğu iddiası ile alacak takibine girişmesi halinde başvurulacak en doğru yol, yetkili Asliye Ticaret /Asliye Hukuk Mahkemeleri nezdinde diğer tarafın borçlu olmadığının tespitini talep etmesidir. Borçlu olunmadığı iddia edilen bedelin İcra İflas Kanunu Md. 72/3 uyarınca Mahkeme veznesine depo edilmesi zaruridir. Aşağıda tipik bir ticari ilişkiden doğan borç uyuşmazlığının giderilmesi için dava yoluna gidilen bir dilekçe örneği paylaşılmaktadır.

 

Dilekçe Örneği

ANKARA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

-İİK Md.72/3 uyarınca İhtiyati Tedbir Taleplidir-

DAVACI :  …………………………. Anonim Şirketi  VKN: 11111111111 …………………. Çankaya/ANKARA

VEKİLİ : Av. Bengi MEMİŞ – 100. Yıl Mh. Dosteli Sk. No:1/1 G.O.P. Çankaya/ANKARA

DAVALI : ………………………….. Anonim Şirketi VKN: 222222222 …………………. Çankaya/ANKARA

KONU : Menfi Tespit 

HARCA ESAS DEĞER : 1.000.000,00 TL 

AÇIKLAMALAR :

Davalı, ticari ilişkileri kapsamında tediyeye mahsus çek aldığı müvekkil hakkında Ankara … İcra Müdürlüğünün 2022/…….. Esas sayılı dosyasıyla Kambiyo Senetlerine Mahsus alacak takibi yapmıştır. Davalının kötü niyetli olarak, karşılığı ödenen çeki icra takibine koyması sonucunda takip kesinleşmiştir. Şöyle ki; 

Müvekkil şirket, Davalı ile ticari ilişki içindedir. EK1’de sunulu Muavin Defterden gözlenebileceği gibi, Davalıya muhtelif zamanlarda malzeme satışı yapmakta, bedellerini banka havalesi ve diğer likitler yoluyla tahsil etmekte, yine kendi malzeme ihtiyaçlarından da bir kısmını Davalıdan temin etmekte, ödemesini banka havalesi veya kambiyo evrakı ile yapmaktadır.

Davaya konu bedelin doğduğu işlem de yine, Davalıdan alınan mal karşılığında verilen ……………. Bankası Ankara Şubesi’ne ait ………….. Nolu 1.500.000,00 TL tutarındaki 11.11.2022 tarihli çekin, Davalı tarafından tahsil edilememesi nedeniyle, bilahare karşılıklı anlaşıldığı üzere Davalının ihtiyacı bulunan ………. Kodlu ……… Kg ……… Adet ……….. Ebadında Çelik Levha’nın, Davalının işini üstlendiği …………………… İnşaat A.Ş.’nin ………..  Şantiyesine teslim edilmesi şeklinde malen ödenmesi hususundadır. Mal satımına ilişkin 01.11.2022 tarihli AA202200000001 nolu fatura ve malın Davalı şirketçe yönlendirildiği ………………… İnşaat A.Ş. ……………….. Şantiyesine gönderilmesine ilişkin düzenlenen 12.11.2022 tarihli AA202200000002 nolu sevk irsaliyesi EK2’de sunuludur.

İşbu borca mahsup edilerek gönderilen malzeme 14.11.2022 tarihinde 33333333333 TCKN’lu ………. tarafından, ………….. plakalı uzun araçla şantiyeye teslim edilmiş, malları ertesi gün şirket çalışanı …………… teslim almıştır. 

Yukarıda açıklandığı şekilde, takibe konulmuş bulunan çek bedeli ticari ilişki kapsamında malen ödenmiştir. Satım mutad ticari ilişki çerçevesinde yapılmış, fatura Davalı muhatabın süresinde itiraz etmemesi ile kesinleşmiş, malzeme şantiyedeki şirket çalışanı tarafından imzayla teslim alınmıştır. Müvekkilin davalıya takibe konu çek bedelinden işbu alış tutarının düşümünde kalan tutar haricinde herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Davacının yapmış olduğu dayanaksız takip ve müvekkilin borçlu olmamasına rağmen cebri icra tehdidi altına girmesine neden olmuştur.

Muavin Defter kayıtlarından da gözlemlenebileceği üzere, takibe konu çek bedelinin 1.000.000,00 TL’lik kısmı malen ödendiğinden, çek bedelinin  500.000,00 TL’lik kısmına ilişkin cari hesap bakiyemiz bulunmakta olup, 1.000.000,00 TL’lik malen ödemesi yapılan kısım için borçlu olmadığımızın tespiti gerekmektedir.

Bu nedenle eldeki dilekçe ile menfi tespit davası açılarak müvekkilin davaya konu ticari işe ilişkin verilmiş olunan çek bedeli ile ilgili borçlu olmadığının tespiti ile davalının verilen çeki kısmen tahsil edilmiş olmasına rağmen takibe koymasında kötü niyetli olması sebebiyle davaya konu bedelin %20’sinden aşağı olmamak üzere tazminata hükmedilerek dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsilinin talep edilmesi gerekliliği doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 2004 S. K. m. 72 ve ilgili mevzuat.

DELİLLER : İcra takip dosyası (Ankara…. İcra Müdürlüğü 2022/….. T. – celbi talep olunur) takibe konu çek, Davacıya ait ticari kayıtlar, tanık beyanları, yemin, bilirkişi incelemesi ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle davamızın kabulü ile;

  1. Öncelikle Mahkemenizce takdir edilecek teminat karşılığında İcra veznesine giren paranın davalıya ödenmemesi hususunda ihtiyati tedbir kararı verilmesine;
  2. Menfi tespit davamızın kabulüne karar verilerek; müvekkilimin davalıyı borçlu olmadığının tespitine ve bu nedenle Ankara …. İcra Müdürlüğünün 2022/…… Esas sayılı takibinin iptaline,
  3. Davalının kötü niyetli olması sebebiyle %20′ den aşağı olmamak üzere tazminata hükmedilmesine;
  4. Vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.30.11.2022

Davacı Vekili

Av. Bengi MEMİŞ

EK1)Davacı şirkete ilişkin yevmiye/muavin defter kayıtları

Ek2)Davalı ……………………… A.Ş.’ye kesilen E-Fatura ve E-Sevk İrsaliyesi örneği

AVUKAT DESTEĞİ

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00

Gizlilik

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu