İdari Yargılama Usulü KanunuMevzuat

Üst Makamlara Başvurma İYUK Madde 11

Üst Makamlara Başvurma İYUK Madde 11

  1. İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur.
  2. Otuz gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır
  3. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır.
  4. (Mülga : 10/6/1994-4001/6 md.)

Örnek Danıştay Kararı

DANIŞTAY 8. DAİRE Esas : 2014/6294 Karar : 2016/706 Tarih : 5.02.2016

  • İYUK 11. Madde

Kayseri ili, Kocasinan İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, Sivas Caddesi, … Sitesi, A Blokta faaliyet gösteren “… Mega Hafıza Kursu” isimli özel öğretim kursuna 10.07.2013 günlü Valilik oluruyla verilen kurum açma izninin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu`nun 3. maddesinde, işyeri açma ve çalışma ruhsatının özel öğretim kurumları mevzuatına uygun olmak kaydıyla Milli Eğitim Bakanlığınca verileceğinin düzenlendiği, ilgilisi tarafından yapılan başvuru üzerine il eğitim denetmenlerince belirtilen adreste yapılan denetim neticesinde söz konusu yerin özel öğretim kurumu açılması için uygun yerlerden olduğunun rapor edildiği, 5580 sayılı Kanun ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde özel öğretim kurumlarının açılışında kat maliklerinin muvafakatinin aranmasını öngören herhangi bir hükme yer verilmediği anlaşıldığından, mevzuata uygun olarak yapılan inceleme neticesinde düzenlenen rapor esas alınmak suretiyle düzenlenen davaya konu çalışma izninde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 3. maddesinde; bir kurumda öğretime başlayabilmek için kurum açma izni alınmasının zorunlu olduğu, izin başvurularının ilgili milli eğitim müdürlüğüne yapılacağı, valilikçe yapılan inceleme sonucunda açılması uygun görülen okullar dışındaki kurumlara kurum açma izninin verileceği, bu iznin verilmesinin, binanın kullanılış amaçlarına ve Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun ve yeterli bulunmasına bağlı olduğu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 7. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen izin veya ruhsatların, bu Kanun kapsamındaki özel öğretim kurumlarını kapsamayacağı, özel öğretim kurumları mevzuatına uygun olmak kaydıyla işyeri açma ve çalışma ruhsatının Bakanlıkça verileceği, Bakanlığın bu yetkisini valiliklere devredebileceği belirtilmiş; adı geçen Kanunun 13. maddesine dayalı olarak hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği`nde de benzer hükümlere yer verilmiştir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu`nun “Yasak işler” başlıklı 24. maddesinde, anagayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerlerin, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabileceği; “Yönetim planı” başlıklı 28. maddesinde de, yönetim planının yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenleyeceği, yönetim planının, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmünde olduğu, yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, anagayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıkların bu kanuna ve genel hükümlere göre karara bağlanacağı, yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şart olduğu hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden; tapuda mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümde “Özel … Mega Hafıza Kursu” isimli özel öğretim kursunun açılması için yapılan başvuru üzerine Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünce iki eğitim denetmenin görevlendirildiği, denetmenler tarafından hazırlanan raporda kurumun açılmasının uygun görüldüğü kanaatine yer verilmesi üzerine, 10.07.2013 tarihli Valilik oluruyla kurum açma izni verildiği, verilen izne karşı davacı tarafından 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 11. maddesi kapsamında davalı idareye yapılan itirazın reddi üzerine söz konusu çalışma izninin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, 5580 sayılı Kanun ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği`nde, özel öğretim kurumlarının açılışında kat maliklerinin muvafakatinin aranmasını öngören herhangi bir hükme yer verilmemiş ise de, adı geçen Kanun’un 3. maddesinde, kurum açma izni verilmesinin, binanın kullanılış amaçlarına bağlı olduğu belirtildiğinden, davaya konu kurumun faaliyet gösterdiği binanın kullanış amaçlarına uygun olup olmadığı yönünden değerlendirilmesi gerekmektedir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu`nun yukarıda yer verilen 24. maddesinde, kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilecek işyerleri sayılmış, sonunda “gibi yerler” denilmek suretiyle bu sayılanlar sınırlandırılmamış, aksine bu ifade ile “benzeri işyerlerinin” bu gruba dahil edileceğine işaret edilmiştir. Kütükte mesken olan yerde işyeri açılabilmesi için kat malikleri kurulunun alacağı kararda oybirliği şartının aranmış olması ile insanların evlerinin hemen yanında yoğun yaya ve araç trafiğine maruz bırakılarak rahatsız edilmelerinin önlenmesi amaçlanmıştır.

Hızlı okuma, hafıza teknikleri ve yabancı dil öğretimi amacıyla açılan özel öğretim kursunun, yabancı insanların apartmana girip çıkmasına sebep olacağı, gerek yaya trafiği, gerekse araç trafiğini yoğunlaştıracağı açık olduğundan, 5580 sayılı Kanun`un amacı doğrultusunda, davaya konu kurumun da dükkan benzeri işyeri olarak nitelendirilmesi gerektiği açıktır.

Bu durumda, İdare Mahkemesince, davaya konu çalışma izninin 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine uygun olarak verilip verilmediği araştırılarak bunun sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, mevzuatta özel öğretim kurumlarının açılışında kat maliklerinin muvafakatinin aranmasını öngören herhangi bir hükme yer verilmediğinden hareketle verilen kararda hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; Kayseri 1. İdare Mahkemesinin temyize konu kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmediğinden kullanılmayan 41,50 TL yürütmenin durdurulması harcının istemi halinde davacıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 05.02.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

AVUKAT DESTEĞİ

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00

Gizlilik

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu