VEKALETNAME BİLGİLERİ

Müvekkiller, bizi vekil tayin etmek için aşağıdaki bilgilerin bir çıktısını alarak herhangi bir notere giderek “Avukatlık Vekaletnamesi” çıkarabilirler.

 

HATIRLATMA VE BİLGİLENDİRME

Verilen yetkiler arasında: “sulh, ibra, davadan, temyizden, karar düzeltmeden ve diğer kanun yollarından feragat etmek, davayı kabul etmek, hakimin reddi talebinde bulunmak, davayı kısmen veya tamamen ıslah etmek, yemin teklifinde bulunmak, yemin teklifini kabul, iade veya reddetmek, haczin kaldırılmasını talep etmek, tahkim veya hakem sözleşmesi yapmak, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırılması teklifinde bulunmak ve bu teklifleri kabul veya reddetmek, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmak ve bu çözüm yollarına başvurulması teklifini kabul veya reddetmek, yargılamanın iadesi yoluna gitmek, hakimlerin fiilleri sebebiyle devlet aleyhine tazminat davası açmak, sözleşme, ihtarname, ihbarname ve protesto düzenlemek ve keşide etmek,  sözleşme fesih namesi düzenlemek ve göndermek, mal beyanında bulunmak, sabıka kaydı çıkarmak, sabıka kaydının silinmesi işlemlerini yapmak, icrada adına pey sürmek, anayasa mahkemesine bireysel başvuruda bulunmak, başka avukatları tevkil, teşrik ve azletmek” yetkileri mutlaka bulunmalıdır. Eğer şirketler için vekalet verilecekse şirketin yetkili müdürü gitmeli ve imza sirküleri ile şirket kaşesini yanında bulundurmalıdır. Boşanma davaları için ya da başkaca özel yetki gerektiren bir işlem için vekaletname verilecek ise, vekaletname verilmesinin sebebi (boşanma yahut isim tashihi vs. gibi) noterde belirtilmeli ve noterliğe iki adet fotoğrafla gidilmelidir.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKİL EDEN :

T.C. NO          :

ADRES           :

VEKİL OLAN : Av. Bengi Memiş

ADRES : 100. Yıl Mh. Dosteli Sk. No:1/1 GOP Çankaya/Ankara 

BAROSU : Ankara Barosu 

Baro Sicil No : 41955

T.C. No : 16555894452

Leh ve aleyhimde açılmış olan veya açacağım dava ve takiplerden dolayı T.C yargı organlarının, meclislerinin, daire ve kuruluşlarının özellikle T.C. Nüfus Müdürlükleri ve Tapu Sicil Müdürlükleri dahil olmak üzere  her kısım ve derecesinde her yol ve sıfatla beni temsile hak ve menfaatlerimi korumaya, davalar açmaya, icra takibinde bulunmaya açılmış davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye tahkime ve hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye tebliğ ve tebellüğü, tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, protesto, ihtarname ve ihbarname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, yemin teklif kabul ve redde, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itiraza, yeniden keşif talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai tedbir ve hacizler yaptırmaya ve kaldırtmaya, icra daireleri, Yargıtay, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, vergi mahkemeleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapmaya, yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya, işleri takibe, murafaaya, kararları temyiz etmeye, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hakim, bilirkişi,  şahit, katip ve ehlivukufları şikayete ve redde, dava nakline, duruşmalara katılmaya, evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkarttırmaya, dosyaları tetkike, yanlışlıkları düzelttirmeye, vergi daireleri, vergi itiraz, takdir, ahzu kabza, tevkil ve teşrike, feragata, temyiz ve il uzlaşma komisyonları ile yasalarla bu konularla kurulmuş ve bundan sonra kurulacak organlarda beni temsile, uzlaşma talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, itiraza, gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, duruşmalardan vareste tutulma yolunda talepte bulunmaya, tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye, temyiz talebinden vazgeçmeye, temyizden feragate, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile de başkalarını tevkil, teşrik ve azle bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, sulh olmaya, davadan ve kanun yollarından feragata ve feragatı kabule, davayı kısmen veya tamamen ıslah etmeye, yemin teklifine, yemini kabul, iade veya reddine, haczi kaldırmaya, tahkim veya hakem sözleşmesi yapmaya, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, karşı tarafı ibra ve davasını kabul etmeye,  yargılamanın iadesi yoluna başvurmaya, hakimin reddine, hâkimlerin fiilleri sebebiyle devlet aleyhine tazminat davası açmaya, özel tazminat davası açmaya, 5271 sayılı CMK gereği koruma tedbirleri nedeniyle tazminat davası açmaya, ikamet tezkeresi, çalışma izni işlemleri için bakanlıklar, valilikler ve emniyet müdürlükleri nezdinde beni temsil ederek adıma her türlü işlemi yapmaya, gerekli başvuruları yapmaya, ilgili belgeleri sunmaya, tüm resmi makamlar tarafından düzenlenen belgeleri adıma teslim almaya, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne başvurmaya, sığınma ve iltica işlemleri için valilikler ve İçişleri Bakanlığı nezdinde işlem yapmaya ve bununla ilgili tüm iş ve işlemler için de yukarıda sayılı tüm yetkileri kullanmaya, bu yetkilerinin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle mezun ve yetkili olmak üzere Ankara Barosu avukatlarından 16555894452 T.C. Kimlik numaralı Avukat Bengi Memiş tarafımdan vekil tayin edildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu