Tüketici Hukuku

Kira Sözleşmesi ve Örneği Konusu, Unsurları, Tarafları ve Kira Kontratı Örneği

Kira Sözleşmesi

Bu yazıda, kira sözleşmeleri ve bununla ilgili birçok sorunuzu yanıtlamaya çalışacağız. Ayrıca kolayca indirip cihazlarınızda kullanabileceğiniz örnek bir kiralama sözleşmesi de ekleyeceğiz.

Kira sözleşmesi, kiraya verenin, kiracının kullanımıyla birlikte bir şeyin kullanımını veya kullanımını bırakmayı ve kiracının kararlaştırılan kirayı ödemeyi taahhüt ettiği sözleşmeler olarak tanımlanmaktadır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu‘nun (TBK) 299’u. Kira sözleşmeleri şahsi olmakla birlikte herkese karşı ileri sürülebilmesi için TBK Md. 312’ye göre tapu senedine şerh yapılması gerekir.

Borçlar Kanunu uyarınca tahliye için meşru gerekçeler şunlardır:

 1. Temerrüt (kiracı 30 gün sonra kirayı ödemezse).
 2. Bir kiracılık sürecinde 2 ihbar (İhbar üzerine kira ödeseniz dahi tahliye mümkündür.)
 3. Tahliye Taahhüdü (Kira sözleşmesi ile aynı gün alınmışsa geçersiz sayılır.)
 4. Edinme ve ihtiyaç nedeniyle (sizin veya 1. derece akrabalarınızdan birinin ihtiyacı vb.)
 5. Sözleşmenin esaslı ihlali.
 6. On yıllık kiracılığın sonunda (on yıllık kiracılığa imza attıysanız, kiracıyı 12 yıl sonra herhangi bir gerekçe göstermeden kiracıyı tahliye edebilirsiniz. Uyarı şartı vardır).
 7. Genel tadilat, yıkım

Kira Sözleşmesinin Şekli

Kira sözleşmeleri karşılıklı borç yaratan sözleşmelerdir. Bu kapsamda malı kullanılabilir durumda kiracıya teslim etmek ve kiralama süresi boyunca çalışır vaziyette tutmak kiraya verenin sorumluluğundadır. Kiracı, kiralanan mülkün kullanımı karşılığında ev sahibine kira ödemekle yükümlüdür. Kanun, bir kiralamanın geçerliliği için zorunlu bir şekil şartı sağlamamaktadır. Bu nedenle yazılı veya sözlü olarak yapılmasının bir önemi yoktur. Sözlü olarak yapılan ve fiilen uygulanan kira sözleşmeleri de ispatlandığı takdirde geçerlidir. Ancak ileride doğabilecek anlaşmazlıkları göstermek daha kolay olacağından kira sözleşmenizi yazılı olarak hazırlamanız tavsiye edilir.

Aynı şekilde kira sözleşmeleri de adi veya noter tasdikli olarak düzenlenebilir. Veya haricen yapılıp noter onaylı da olabilir. Adi sözleşme ile noter tarafından düzenlenen sözleşme arasındaki en önemli fark, imzaya itiraz edilse dahi adli makamlarca kabul edilmeyecek olmasıdır. Basitçe söylemek gerekirse, noter tarafından düzenlenen kira sözleşmelerinin imzalanmasına karşı çıkamazsınız.

Kira Sözleşmesinin Konusu

Kira sözleşmesinin konusu taşınır veya kullanılabilir mal veya herhangi bir hakkın kiralanması olabilir. Örneğin; örnek olarak araç kiralama, taşınır mal kiralama, dükkan kiralama, gayrimenkul kiralama, işletme hakkı kiralama, hak kiralamaya örnek olarak verilebilir. Aynı şekilde ödünç alınan bir eşya da bir ürün getirebileceği gibi, ürünü getirmeyen bir şey de olabilir.

Özellikle devam eden davalarda ve uygulanacak düzenlemelerin belirlenmesinde kira konusu büyük önem taşımaktadır. Olağan kiralanan mülklerde temerrüt oluşması için kiracıya ihtar veya ödeme emri ile 30 günlük bir ödeme süresi, kira bedeline tabi olarak kiralanmışsa kiracıya altmış günlük süre tanınması gerekir. gecikmeden yatırın.

Kira hukuku ile ilgili uyuşmazlıkların çözümünde kira sözleşmesinin türünün belirlenmesi oldukça faydalıdır. Örneğin; Sigorta kapsamına girmeyen gayrimenkullerde kira tespiti davası açılamaz. Zira taşınmazın kira bedelinin tespitine yönelik dava açılabilmesi için dava konusu taşınmazın TBK 399’a tabi olması gerekmektedir.

Kira Sözleşmesinin Tarafları

Kira sözleşmesinin tarafları kiralayan ve kiracıdır. Kiracı; TBK m.299 uyarınca kiralama konusu, kiracıyı bir bedel karşılığında kiralama konusunun kullanımına veya kullanımına bırakandır. Kiracı ise; Kiralanan mülkü kullanması için ev sahibine ödeme yapan kişidir.

Kira sözleşmesinde ev sahibinin “kim” olduğunu anlamak için kira sözleşmesini kimin imzaladığına bakmanız gerekir. Örneğin; Kiracılığın başlangıcında birden fazla kişi olmasına rağmen, kiracılığı yalnızca bir kişi imzaladığı sürece, yalnızca kiracılığı imzalayan kişi ev sahibidir. Kiralanan bir mülkü kiralamak için mutlaka malik olmak şart değildir. Ev sahibi kabul ederse veya vekalet verirse, ev sahibi kiraya verilebilir.

Kiralama Süresi

TBK m.300’e göre; Kira sözleşmeleri belirli veya belirsiz süreli olarak yapılabilir. Kararlaştırılan sürenin bitiminden sonra bildirimsiz olarak sona erecek bir kira sözleşmesi belirli bir süre için yapılır; diğer kira sözleşmeleri belirsiz süreli olarak yapılmış sayılır.

Taraflar, kira sözleşmesinin süresini belirlemekte serbesttir. Sözleşmeye konu taşınmazın yerleşim yeri ve kapsadığı işyeri hükümlerine tabi olması durumunda, kiralama süresi sonunda kira sözleşmesinin sona ermemesi halinde, kira sözleşmesi otomatik olarak yıllık artışlarla uzar.

Kiralanan mal, ikametgah ve kapsanan işyeri düzenlemelerine tabi değilse ve 6098 sayılı TBK genel hükümlerine tabi ise süresiz olarak uzatılır.

Kira Sözleşmesinin Unsurları

Kiralamanın unsurlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Tarafların anlaşması: Kira sözleşmesinin akdedilmesinin ilk şartı, kiracı ile mal sahibinin kira sözleşmesinde birlikte anlaşmalarıdır.
 • Bir şeyin kullanımının devri: Kira sözleşmesinin kurulması ile ev sahibi, sözleşmeye konu mülkü veya hakkı geçici olarak kullanma hakkını diğer tarafa devreder.
 • Kiracıya devredilen kullanım hakkı, kiralama süresi ile sınırlı olup, kira sözleşmesinin sona ermesi üzerine kiralananın kiraya verene iade edilmesi gerekmektedir.
 • Kira Bedeli: Kiralanan mülkün kiracı tarafından kullanılması karşılığında ödenen bedeldir. Kiraya vermek; Nakit olabileceği gibi altın, döviz ve ürün olarak da olabilir.
 • Kira bedelinin ispatı, kira hukukunda önemli bir konudur. Kira bedelinin ispat yükü mal sahibine, kiranın ödendiğinin ispatı ise kiracıya aittir.
 • Ev sahibi istediği aylık kira tutarını ispat edemezse, kiracının kabul ettiği miktar hakkında hüküm verilmesi gerekir.

Kiraya Verenin Borçları

Yukarıdaki hususların tümü anlaşıldıktan sonra kira sözleşmesi imzalanır. Ancak kira sözleşmesinin akdedilmesiyle birlikte kiracı ile ev sahibi arasında birtakım hak ve yükümlülükler doğmaktadır. Kira sözleşmelerinde kiraya verenin borçlarını aşağıdaki şekilde detaylandırmak mümkündür:

Teslim borcu: TBK m.301’e göre; Ev sahibi, kiralanan malı, mutabık kalınan tarihte, sözleşmede amacına uygun şekilde teslim etmek ve sözleşme süresi boyunca bu vaziyette tutmakla yükümlüdür. Bu hüküm, daire ve kapalı işyeri kiralaması halinde kiracı bakımından değiştirilemez; Diğer kiralama sözleşmelerinde, işlemin genel hüküm ve koşulları hakkında kiracı ile bu hükme aykırı herhangi bir düzenleme yapılamaz.
Vergi ödeme yükümlülüğü ve benzeri yükümlülükler: Kanunda aksi öngörülmedikçe, kiralanan mülke ilişkin zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülükler ev sahibine aittir.
Ek masraf yapma yükümlülüğü: Ev sahibi, kiralanan mülkün kullanımı ile ilgili olarak kendisi veya üçüncü bir kişi tarafından yapılan ek masrafları üstlenmekle yükümlüdür.
Kiraya Veren’in Kiraya Veren’in Kusurlarından Sorumluluğu: Kiralananın önemli ayıplarla teslim edilmesi durumunda Kiracı, borçlunun gecikmesine ilişkin hükümleri veya sonradan meydana gelebilecek bir kusur için Kiraya Veren’in yükümlülüğünü kiralama konusunda uygulayabilir. Kiracı, küçük kusurlu kiralama konusunun düzenlenmesinde, söz konusu malda sonradan meydana gelen kusurlardan dolayı kiraya verenin sorumluluğuna ilişkin hükümleri uygulayabilir.
Kira sözleşmesinin sonradan ayıplı hale gelmesi halinde, kiracı, kiraya verenden ayıpların giderilmesini veya ayıp oranında kira bedelinin düşürülmesini veya hasarın onarılmasını isteyebilir. Ancak tazminat talebi, diğer isteğe bağlı hakların kullanılmasını engellemez. Önemli bir kusur durumunda kiracının sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. Ev sahibi kusurlu olmadığını ispat etmedikçe, kira konusunun kusurundan doğan her türlü zararı kiracıya ödemekle yükümlüdür.

Kira sözleşmesi Kapsamında Kiracının Borçları

Kira sözleşmesi kapsamında kiracının borçlarını aşağıdaki şekilde detaylandırmak mümkündür:

 • Kiranın ödenmesi Yükümlülüğü: Kiracının kira sözleşmesinden doğan temel yükümlülüğü, kiralanan nesnenin kullanımı karşılığında kira bedelini ödemektir. Kiralamanın başladığını ve kira bedelinin ispat yükü mal sahibine aittir. Ev sahibi tarafından kanıtlandığı üzere kirayı ödemek kiracının sorumluluğundadır.
 • Kiraya Veren’e bildirme yükümlülüğü: Kiracı, gidermekle yükümlü olmadığı ayıpları derhal Kiraya Veren’e bildirmekle yükümlüdür; aksi takdirde oluşan zarardan sorumludur. Kiracı, ev sahibi adına bildirimde bulunmaksızın küçük hasarları onarabilir. Ancak, ev sahibi tarafından büyük ölçüde mutabık kalınmayan zararlar kiracı tarafından tazmin edilemez ve kiradan mahsup olarak talep edilemez.
 • Kiracı’nın kusurları giderme ve Kiracı’ya gösterme yükümlülüğü: Kiracı, Kiracı’nın kusurlarını gidermek veya zarar görmemesi için çalışmalar yapmakla yükümlüdür. Kiracı, bakım, satış veya müteakip kiralama için gerekli olduğu ölçüde, ev sahibinin ve kendisi tarafından belirtilen üçüncü bir şahsın kiralanan mülkü ziyaret etmesine izin vermekle yükümlüdür. Ev sahibi, yapılan işler hakkında kiracıyı bilgilendirmekle ve kiralanan mülkü zamanında incelemekle ve bunları gerçekleştirirken kiracının menfaatlerini göz önünde bulundurmakla yükümlüdür. Kira bedelinin düşürülmesi ve hasarın giderilmesi kiracının hakları saklıdır.
 • Kiralanan malı sözleşmeye uygun olarak dikkatli kullanma ve komşulara saygı gösterme yükümlülüğü: Kiracı, kiralanan malı sözleşmeye uygun olarak itinalı kullanmakla ve kiralanan malda yaşayan kişilere gerekli saygıyı göstermekle ve kiraya verilen malın kiraya verilmesiyle yükümlüdür. komşular. Kiracı, kiralanan malı kullanırken dikkatli olmalı ve kiraya verenin rızası ve rızası olmadıkça, kiralananın özünü etkileyecek ve ona zarar verecek herhangi bir işlemde bulunmamalıdır.
 • Temizlik ve bakım masrafları: Kiralanan mülkün düzenli kullanımı için gerekli temizlik ve bakım masraflarından kiracı sorumludur. Bu konuda yerel gelenekler de dikkate alınır.

Alt Kira Sözleşmesi

6098 sayılı TBK’nın 322. maddesine göre; Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak kaydıyla, kiralananı kısmen veya tamamen kiraya verebileceği gibi kullanım hakkını da devredebilir.

Kiracı, kiraya verenin yazılı muvafakati olmaksızın mesken ve çatılı işyeri kiralamalarında kiralananı başkasına kiraya veremez ve kullanım hakkını devredemez. Alt kiracı, kiralananı kendisine tanınandan başka bir şekilde kullanırsa, kiracı kiraya verene karşı sorumludur. Bu durumda kiraya veren, kiracıya karşı sahip olduğu hakları alt kiracıya veya kullanım hakkını devralana karşı da kullanabilir.

Alt kira sözleşmesi kurarken karşımıza iki ayrı kira sözleşmesi çıkıyor. Birinci kira sözleşmesi, kiraya veren ile asıl kiracı arasındaki sözleşme, ikinci sözleşme ise asıl kiracı ile alt kiracı arasındaki sözleşmedir. Alt kira sözleşmesi kurulmuş olsa bile, asıl kiracının kira sözleşmesinden doğan (kiranın ödenmesi gibi) kiraya verene karşı sorumluluğu devam eder. Kiraya veren, alt kiracıdan kira bedelinin ödenmesini talep edemez.

Kira İlişkisinin Devri

Kiracı, kiraya verenin yazılı muvafakatini almadıkça kiralama ilişkisini başka bir kişiye devredemez. İşyeri kiralarında haklı bir sebep olmadıkça kiraya veren bu muvafakati vermekten kaçınamaz. Kira ilişkisi kendisine devredilen kişi, kiraya verenin yazılı muvafakati ile kira sözleşmesinde kiracının yerine geçer ve devreden kiracı, kiraya verene olan borçlarından kurtulur. İşyeri kiralarında, devralan, kira sözleşmesinin bitimine kadar ve en fazla iki yıl süreyle devralanla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Alt kiralama ve kira ilişkisinin devri farklı tanımlara, anlamlara ve sonuçlara tabidir. Alt kiracılıkta asıl kiracının kiracılığı devam ederken, kiracının kiracıya karşı kiracının unvanı, kira bedeli gibi sorumlulukları ortadan kalkar.

Kiralama Sözleşmesi Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kira sözleşmesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususları şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Kira sözleşmelerinin geçerliliği için herhangi bir şekil şartı bulunmamakla birlikte, ileride çıkabilecek ihtilaflarda ispatı kolaylaştırmak için yazılı olarak yapılması tavsiye edilir.
 • Kira sözleşmesinin her sayfası kiracı ve kiralayan tarafından imzalanmalıdır. Çünkü ilerde belgeye ihtiyaç duyulduğunda imzasız belgeler işe yaramaz sayılabilir.
 • Kira sözleşmesinin başlangıç ​​tarihi ve belirli bir süre öngörülüyorsa ne zaman biteceği sözleşmede açıkça belirtilmelidir.
 • Kira sözleşmesinde, kiralanacak mülkün adresi, türü ve kiraya verenin kişisel bilgileri eksiksiz olarak yer almalıdır.
 • Kiralanan yerin hangi durumda teslim edildiği ve geri alınacağı açıkça belirtilmelidir. Kiralanan mal ile birlikte teslim edilen mallar varsa, bunlar da kiralama sözleşmesinde açıkça belirtilmelidir.
 • Kira sözleşmesinde ödenecek kiranın ne zaman ve nasıl ödeneceği belirtilmelidir.
 • Kira artış oranının detayları kira sözleşmesine dahil edilmelidir. Ancak belirtmek gerekir ki; TBK 344/1 uyarınca yıllık kira artış oranının sınırı, tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla kira sözleşmesinde daha yüksek bir oran belirtilse dahi kira artış tutarı bu oranı aşamaz.
 • Aksi kararlaştırılmadıkça, kiracı, aidat ve temizlik masrafları gibi yan masrafları ödemek zorundadır. Ancak taraflarca farklı bir anlaşmaya varılırsa bunun kira sözleşmesinde açıkça belirtilmesi gerekir.
 • TBK 323’te kira ilişkisinin devri için kiraya verenin yazılı muvafakati aranır. Taraflar, sözleşmeyi düzenlerken bu hususu da belirlemelidir.
 • Kiracı kiraladığı yerde tadilat ve bakım yapacaksa bu tadilatların kapsam ve koşulları kira sözleşmesinde detaylı olarak belirtilmelidir. Kiraya verenin onayı gerekebilir. Aynı şekilde depozito ile ilgili detaylar kira sözleşmesinde detaylandırılmalıdır. Bu ayrıntılar, depozitonun neden alındığını ve hangi koşullar altında iade edileceğini belirtir.
 • Konut veya ofis kiralamalarında, Kiracı, kiralanan yeri teslim alırken tüm demirbaşları incelemeli ve hasarlı veya yıpranmış demirbaş bilgilerini kiralama sözleşmesine eklemelidir. Aksi takdirde kiracı evden çıkarken kırılan demirbaşlardan sorumlu tutulabilir.
 • İlişkide kiraya veren sizseniz, kiracı, işverenin mali yükümlülüğünü (taşınmaz işyeri olarak kullanılacaksa), 3. şahıs mali sorumluluklarını kapsayan yıllık sigorta yaptırmak ve sürdürmek ve sigorta poliçelerini her yıl yenilemekle yükümlüdür. yangın, sel, teröre karşı taşınmazın sorumluluğu ve tüm riskleri. bir hüküm konulmalıdır.
 • Bir Ürün Sözleşmesi düzenlemek ve hükümlerine tabi olmak istiyorsanız, sözleşmenizin demirbaş ve işletme ruhsatını devretmesi gerekir.
 • Kefalet, kira sözleşmelerinde zorunlu bir unsur olmamakla birlikte, kiralayan için ciddi bir güvence sağlamaktadır. Bu açıdan kiralayanın kira sözleşmesini düzenlerken kefil şartı araması önemli olmalıdır. Kefil için ayrıca bir sözleşme yapılmasına gerek yoktur. Kefilin sorumlu olduğu azami tutarı, kefalet tarihini ve müşterek kefil olması halinde bu sıfatla yükümlü olduğunu veya herhangi bir ifade ile kendi el yazısıyla belirtmesi zorunludur. anlamına gelir.
 • Kiraya verenin bir diğer garantisi de kiracıdan tahliye taahhüdüdür. TBK  352/1; Kiralananın tesliminden sonra kiracı, kiralananı boşaltmayı yazılı olarak taahhüt ettiği halde belirli bir tarihte tahliye etmemişse, kiraya veren bu tarihten itibaren bir ay içinde icraya başvurarak kira sözleşmesini feshedebilir. Ancak tahliye mektubu kira sözleşmesinin imzalanması sırasında veya öncesinde verilirse geçersiz olur. Kanuna göre tahliye mektubu, kiralanan mülk kiracıya teslim edildikten sonra alınabilir. Uygulamada bu süre 15 gün veya 1 ay olarak belirlenebilir.

Kira Sözleşmesi Doldururken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 1. Kira sözleşmesinin geçerli olabilmesi için kiracı ve kiraya verenin bilgilerinin doğru olması gerekir. Bu nedenle adı ve soyadı, T.C. Sayı gibi alanların doğru doldurulduğundan emin olmalısınız.
 2. Depozito alındıysa, depozito tutarı belirtilmelidir. Taşınmaması durumunda oluşabilecek zararlara karşı teminat olarak alınan depozito, kiracı ve kiraya verenin müşterek rızası olmadan işlenemeyecek olan vadeli banka hesabında tutulmalıdır. Ancak depozitonun son kiraya kadar sayılması gibi farklı yollar izlenecekse bunun sözleşmede belirtilmesi gerekir.
 3. Kira bedeli ve ödeneceği tarih açıkça belirtilmelidir.
 4. Taşınmaz için yapılacak tadilat masraflarını kimin ödeyeceği belirlenmelidir.
 5. Ev veya işyeri sahibine ait gayrimenkulün başkası tarafından kullanılması hususu net bir şekilde düzenlenmeli kiralayana mutlaka alt kıra hakkı verilmelidir.

KİRA KONTRATOSU ÖRNEĞİ

KİRALANAN ŞEYİN CİNSİ KONUT(EV)

MAHALLE/SOKAK/NUMARASI
KİRAYA VERENİN ADI/ADRESİ
İKAMETGAH / İŞ ADRESİ
TELEFON/ MAİL
TC KİMLİK NUMARASI
KİRACI ADI SOYADI:
İKAMETGAH

TELEFON
TC KİMLİK NUMARASI
BİR SENELİK KİRA KARŞILIĞI
BİR AYLIK KİRA

KİRANIN NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ

HER AY PEŞİN OLARAK AYIN ENGEÇ 5 ‘ İNE KADAR MÜLK SAHİBİNİN ……….. BANKASINDA BULUNAN TR….. IBAN HESABINA
YATACAKTIR
KİRA MÜDDETİ: 1 BİR YIL
KİRANIN BAŞLANGIÇ
KİRALANAN ŞEYİN ŞİMDİKİ DURUMU

DAİRENİN BOYA BADANASI NORMAL DURUMDA OLUP HASARSIZ OLARAK TESLİM EDİLMİŞ OLUP TAHLİYE EDERKEN AYNI ŞEKİLDE TESLİM EDECEKTİR.

EKİ GENEL VE ÖZEL KOŞULLAR:

Dairenin boya badanası temiz olarak teslim edilmiş olup Kiracıya teslim edildi kiracı da evi tahliye ederken aynı şekilde teslim edecektir. Kiracı evi tahliye ederken aynı şekilde etmez ise mülk sahibi depozito bedelini iade etmeyecektir. Kiracı bu şartları peşinen kabul
etmektedir.
Apartman Aidatı Apartman Kat Malikleri Genel Kurulunda Belirlenen Aidat Tutarı her ayın en geç 15 ‘ine kadar apartman yönetimine ödeme yapacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1)Kiracı kiraladığı şeyi kendi malı gibi kullanmaya ve bozulmamasına evsaf meziyetlerini şöhret ve itibarını kaybetmesine meydan vermeye ve içinde oturanlar (varsa) onlara iyi davranmaya mecburdur.
2)Kiralanan yerin su elektrik havagazı yakıt masrafları, kapıcı parası kiracıya aittir.
3)Kiracı kiraladığı şeyin kiralanan kiracı tarafından üçüncü şahsa kısmen veya tamamen kiralanıp ta taksimatı ve ciheti tahsisi değiştirilir veya herhangi bir suretle tahrip ve tadil edilirse, mal sahibine kira akdini bozabileceği gibi, bu yüzden vuku gelecek zarar ve ziyanı protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kiracı tazmine mecburdur. Vaki zararın üçüncü şahsa tarafından yapılmış olması mal sahibinin birinci kiracıdan talep hakkına tesir etmez.
4)Kiralanan şeyin tamiri lazım gelir ve üçüncü bir şahıs onun üzerinde hak iddia ederse, kiracı hemen mal sahibine haber vermeye mecburdur. Haber vermezse zarardan mesul olacaktır. kiracı zaruri tamiratın icrasına müsaade etmeye mecburdur. kiralanan şeyin alelade
kullanılması için, menteşelemek ,cam taktırmak ,reze koymak, kilit ve sürgü yerleştirmek badana gibi ufak tefek kusurlar. mal sahibine haber vermeden ve münasip müddet beklemeden kiracı tarafından yaptırılırsa mal sahibinden istenemez.
5)Kiralanan şeyin vergisi ve tamiri mal sahibine kullanılması için lazım gelen temizleme ıslah masrafları kiracıya aittir. Bu hususta adete bırakılır.
6)Kiracı kiraladığı şeyi ne halde buldu ise, mal sahibine o halde ve adete göre teslim etmeye mecburdur. Kiralanan gayrimenkul içinde bulunan demirbaş eşya ve aletler kontrat müddetinin biliminde tamamen iade ile mükelleftir. Gerek bu demirbaşlar ve gerek kiralanan
şeyin teferruatı zayi edilir ve kullanılmaktan dolayı eskirse ,kiracı bunları kıymetleri ile tazmine ve sahibine talep eylediği halde ödemeye mecburdur. Ayrıca Kefil Genel Şartlar’da ki 6 ‘ cı madde ki hususlardan da sorumlu olduğunu peşinen kabul eder.
7)Kiracı kiraladığı şeyi mukaveleye göre kullanmış olması hesabıyla onda ve eşyasında husule gelen eksikliği ve değişmezlikten mesul olmayacaktır. Kiracının kiraladığı şeyi iyi halde almış olması asıldır.
8)Kiracı mukavele müddetinin son ayı içinde kiralanan şeyi görmeye gelen taleplerin gezip görmesine ve masraflarını tetkik etmesine karşı koyamaz.
9)Kira müddeti bittiği halde kiralanan şeyi boşaltmadığı taktir de kiracı mal sahibine bundan doğacak zarar ve ziyanını tazmin edecektir.
10)Kontrata yapıştırılması icap eden damga pulları ve kontrat bedel ve harçlar belediye ve noter dairelerine ödenecek harç ve resimler kiracıya aittir.
11)Kiracının yahut kendisiyle birlikte yaşayan kimselerin yahut işçilerin sıhhati için ciddi bir tehlike teşkil edecek derece ve mahiyette bulunmayan şeyler kiracı için kiralanan şeyi tesellümünden imtina ve kira müddeti içinde zuhuru halinde kontratı bozmaya veya kiradan
bir miktar kesmeye talepte bulunamaz.
12)Kiracının kiralanan şeyin içinde ve dışında yaptıracağı tezyinat masrafları kendisine ait olacak ve mukavele müddeti bittiğinde yapılan her türlü masraf için tazminat istemeye hakkı olmamak ve bu gayrimenkul inşaatın tamamı mal sahibinin olacaktır.
13)Kiracı mal sahibinin rızası olmadan masrafı kamilen kendisine ait olmak üzere şehir suyu, doğal gazı ve elektrik alabilmek ve apartmanda umumi anten tesisatı yoksa hususi televizyon anteni tesisatı yoksa hususi televizyon yaptırabilecektir. Bu teçhizattın sarfiyat bedeli bedelleri ve radyo televizyon abonesi gibi hizmetler mukabili alınan resimler demirbaş telefon varsa bunun abone ücreti kiracıya ait olacaktır.
14)Bu sözleşmeden yazılı bulunan hükümlere ihtiyaç duyulduğunda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu , Medeni Kanunu , 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve diğer meri mevzuat ve içtihat uygulanır.

ÖZEL ŞARTLAR

1)Kiracı taşınmazı Konut olarak kiralamış olduğundan kiracı taşınmazı amacı dışında kullanamaz Aksi halde oluşacak tüm zararlardan, masrafların tamamından, kiracı ve Kefil tek başına sorumludur.
2)KİRACI TAŞINMAZI, KISMEN VEYA TAMAMEN BİR BAŞKASINA DEVİR VE CİRO, ORTAK EDEMEZ,BİR BAŞKASININ İSTİFADESİNE SUNAMAZ, APARTMANDA KONU KOMŞUYU RAHATSIZ EDECEK TAVIR VE HAREKETLERDE BULUNAMAZ.
3)Kiracı Gayrimenkul’un iç mekanında ve dış cephesinde tadilat yapamaz. Ancak yazılı olarak mülk sahibinden rızasını alarak gerekli değişikliği yapar. Taşınmazı tahliye ederken almış olduğu şeklide teslim edecektir. Mülk sahibinden herhangi bir para talebinde
bulunamaz.
4)TAŞINMAZIN AYLIK KİRA BEDELİ NET …….TL KİRA BEDELİ PEŞİN OLARAK HER AYIN EN GEÇ 5 ’İNE KADAR MÜLK MÜLK SAHİBİNİN ………… BANKASINDA BULUNAN TR……………. IBAN NOLU HESABINA YATACAKTIR
5)Aynı dönem içinde kira bedelinin 2 ay ödenmemesi taşınmaz için tahliye sebebi sayılacaktır.
6)TAŞINMAZA AİT OLAN GİDERLERİ İLE ELEKTRİK ,SU, DOĞALGAZ, AİDAT GİDERLERİ TAŞINMAZIN KİRALADIĞI ANDAN, TAHLİYE EDİLEN ANA KADAR KİRACIYA AİT OLACAKTIR
7)Yıllık kira artışı oranı % TÜFE olarak belirlenecektir
8)KİRACI TAŞINMAZ, SAHİBİNE TEMİNAT OLARAK ……… TL DEPOZİTO BEDELİ VERMİŞTİR. KİRACI MÜLK SAHİBİNDEN VERMİŞ OLDUĞU DEPOZİTTEN FAİZ VEYA HERHANGİ BİR FAZLALIK TALEP EDEMEZ.
9)Tahliye halinde gideri kira, elektrik, su, doğalgaz, çevre temizlik vergisi ve yönetim giderleri ödenmiş sıfırlanarak taşınmazın hasarsız ve boş olarak teslimi halinde, teminat taşınmaz sahibi tarafından kiracıya iade edilecektir.
10)İşbu sözleşmeye kefil olarak imza atanlar, kiracı ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Kefil olarak imza atanların kefillik sıfatları kira sözleşmesinin devamı ve yenilenmesi halinde aynı şartlarla devam eder. (Kısaca taraflar arasındaki kiracılık ilişkisi sona erene kadar) Kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde de kefillik sıfatı aynı şartlarla devam eder. Kefiller işbu sözleşmede yazılı ödenmeyen kira bedelleri, gecikme cezası, faizi, elektrik, su ve kiracının ödemesi gerekli diğer borçlar ile Kiracı tarafından ödenmesi kabul edilen her yıl arttırılacak oran ve mahkemece tespit edilen kira zammı oranında kefilliklerinin devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kefiller, sözleşmenin yenilenerek uzaması halinde uzayan dönem için süre olarak azami 3(ÜÇ ) YIL,miktar olarak da azami ………..TL  ile sorumludurlar. Müşterek ve müteselsil borçlu sıfatı ile kefiller, Kiracının borçlarının kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde adreslerine yapılacak ilk yazılı bildirim üzerine borcu tamamen ve nakden ödeyeceğini kabul ve taahhüt ederler. Kiracı ve kefiller, işbu kira sözleşmeyi imzalandığı takdirde basiretli bir tacir gibi hareket ettiklerini kabul ve taahhüt ederler.
11) Kefilin kefaleti müşterek ve müteselsil olup, kontratın yapıldığı dönem ile daha sonraki dönemler için Özel şartlar bölümünde yer alan 7’ inci maddesindeki kira artış oranında artış yapılarak kefilin kefaleti aynı şartlarda devam eder.
12)Kiracı ve Kefiller bu kontratta gösterilen adrese yapılacak her türlü tebligatlar kendilerine yapılmış sayılacaktır. Kiracı ve Kefiller bunu peşinen kabul etmişlerdir.

13)Kefil bu kontrattan doğan borçlar karşılığı maaşına haciz konması durumunda. Yasal takip ve kesinti yapılmasını peşinen taahhüt ve kabul eder. Bu kesinti oranı kanuni sınıra tabidir.
14)Kira kontratı 1 (bir) yılıktır. Kontratın sona ermesinden 1 ay önce ,taraflar yazılı olarak ihtarda bulunmadıkları taktirde , kontrat süresi kira artırımı yapılmış olarak yenilenmiş ve uzamış olacaktır.
15)Ayrıca kiracı binanın statik yapısında tadilat yapamaz kiracı bu şartları peşinen kabul etmiştir. Bu durumdan mülk sahibi sorumlu değildir.
16)İhtilaf halinde Ankara Mahkemeleri ve icra dairelerinin salahiyetini taraflar kabul etmiş olup, meskun yer iki tarafın rızasıyla kiralanarak 30 maddelik bu kontrat 2 nüsha olarak tanzim ve teati edilmiştir. Düzenlenme Tarihi …………
Kefil Ad Soyad – TC
İkametgah/İş Adresi ve Telefon
Kiracı Ad Soyad – TC
İkametgah/İş Adresi ve Telefon
Kiraya Veren Ad Soyad – TC
İkametgah/İş Adresi ve Telefon

AVUKAT DESTEĞİ

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00

Gizlilik

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu