Ceza HukukuYargıtay Kararları

Adli Sicil Kaydı Nedir? Nasıl Silinir?

Adli Sicil Kaydı Nedir?

Adli sicil kaydı, başka deyişle sabıka kaydı, vatandaşın devlet nezdinde tutulan kesinleşmiş mahkeme kararı kaydı olarak tarif edilebilir. Kişi aleyhine hükmedilen ceza veya güvenlik tedbiri yaptırımı mahkeme kararı kesinleştikten sonra adli sicil kaydına işlenir. İstisna olarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilmişse, bu karar adli sicil kaydına işlenemez.

HAGB kararları mahkumiyet olarak kabul edilmediğinden ayrı bir kayda geçirilir. Hapis cezasının infazı tamamlanmışsa, tamamlandığına dair bilgi de adli sicil kaydında yer alır. Hapis cezası ertelenmişse, cezanın ertelendiğine dair bilgi ile birlikte uygulanan denetim süresi ve yükümlülüklerin uygun ve iyi halli olarak geçirilip geçirilmediği hususu da adli sicil kaydına işlenir.

Adli para cezası mahkumiyeti, ödendi ise infaz kaydı, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırıma mahkumiyet kararları, belli hakları kullanmaktan yoksun bırakma kararı, zamanaşımı kararı, genel veya özel af kararı da adli sicil kaydında yer alır.

Disiplin suçlarına ve sırf askerî suçlara ilişkin mahkûmiyetler, disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar, idarî para cezasına ilişkin kararlar adli sicil kaydında yer almaz.

Adli Sicil Kaydı Silinmesi

Adli Sicil Kanunu, adli sicil kaydının ne zaman ve nasıl silineceğini hükme bağlamış olup, uygulamaya ilişkin Yargıtay içtihatları da mevcuttur.

Ceza ve güvenlik tedbirinin infazı tamamlandıktan sonra adli sicil kaydı kural olarak kendiliğinden silinmektedir. İnfaz tarihi, hapis cezası ise bihakkın tahliye olunan tarih veya denetim süresinin bitim tarihi, adli para cezası ise, ödendiği tarih veya tazyik hapsine çevrilmiş ise cezaevinden çıkış tarihidir. Şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık halinde ceza mahkumiyeti bütün sonuçları ile ortadan kalktığından adli sicil kaydı silinmektedir.

Uygulamada adli sicil kaydının otomatik olarak silinmesi, memur işlemine tabi olduğundan ihmal edilebilmekte ve silinme yapılmayan kişi mağduriyet yaşayabilmektedir. Kişinin hukuki durumunun bir ceza avukatı ile mütalaa edilmesi ve silinme hakkının tespit edilmesi halinde başvuru yapılması hak kaybını önlemektedir.

Adli Sicil Arşiv Kaydı Silinmesi

Adli sicil kaydı ile “arşiv kaydı” birbirinden farklıdır. Mahkumiyet hükümleri önce adli sicil kaydına yansıtılmakta, daha sonra belli koşulların gerçekleşmesi halinde, mahkumiyet hükmüne dair bilgiler silinerek arşiv kaydına alınmaktadır. Hükümlüye ait arşiv kaydı 5 yıl sonra silinir.

İnfazı tamamlanarak arşiv kaydına geçirilen mahkumiyet hükmü, TCK dışındaki kanunların, alınan mahkumiyete bağladığı hak mahrumiyetlerine neden olan bir hükümse; öncelikle cezanın infazından sonra hükümlünün başvurmasıyla mahkeme tarafından “Memnu Hakların İadesi” kararı verilmektedir. Bu durumda kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren 15 yıl geçmesiyle arşiv kaydı silinir yada silinebilir hale gelir.

“Memnu Hakların İadesi” kararı alın(a)mamış ise kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren 30 yıl geçmesiyle arşiv kaydı silinir yada silinebilir hale gelir.

İstisnai bir durum olarak, hükümlünün ölmesi, fiilin suç olmaktan çıkması gibi nedenlerle de arşiv kaydı silinmektedir.

Adli Sicil Kaydının Silinmesi Yargıtay Kararları


Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve Arşiv Kaydının Silinmesi

Hükümlü hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçu nedeniyle verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının süre itibariyle anayasa’nın 76. maddesi kapsamında kaldığından ve Adli Sicil Kanunu’nun 12. maddesinde öngörülen sürenin geçmemesi nedeniyle 5352 sayılı kanunun geçici 2. maddesinin 2. fıkrası uyarınca arşiv kaydından çıkartılması mümkün değildir. Bu durumda ya yasaklanmış hakların geri alınması kararı yoluyla arşiv kaydına alınma tarihinden itibaren 15 yıl içinde veya bu karar alınmamışsa 30 yıl içinde silinebilir ( Yargıtay 1. Ceza Dairesi – Karar No: 2014/3727 ).

Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu Muhalefet ve Arşiv Kaydının Silinmesi

Sanığın adli sicil kaydının silinmesi ve arşiv kaydına alınması mümkündür. Ancak sanık, 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında 4.070.000 Türk lirası ağır para cezası ile cezalandırılmış olsa bile, ceza süresi yönünden değil, suç vasfı yönünden Adli sicil Kanunu’nun 12. maddesinin 2. fıkrası kapsamında kalan bir suç işlediğinden adli sicil kaydının silinmesi mümkün, ancak arşiv kaydının silinmesi için ya yasaklanmış hakların geri alınması kararı alarak cezanın infazından itibaren 15 yıl içinde ya da bu karar olmadan cezanın infazından itibaren 30 yıl içinde arşiv kaydını sildirebilir ( Yargıtay 8. Ceza Dairesi – Esas No: 2011/16743, Karar No: 2011/16146, Tarih: 15.12.2011 ).

Vergi Kaçakçılığı Suçunun Sabıka (Adli Sicil) Kaydından Silinmesi

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na aykırı davranmak suçundan sanık …‘in, 359/1 gereğince cezalandırılmasına dair Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararının infazını müteakip, hükümlünün adli sicil arşiv kaydının silinmesi talebinin kabulüne dair aynı mahkeme kararının kanun yararına bozulması talep edilmiştir.

01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu’nun kararın verildiği 10.05.2010 tarihinde yürürlükte olan geçici 2. maddesinin 1. fıkras 1. fıkrası “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce toplanmış olsun veya olmasın, suç tarihi itibarıyla bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki kayıtlar hakkında, 3682 Sayılı Kanuna göre süre yönünden silinme koşulu oluşanlar silinir; diğer kayıtlar için bu Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

Anayasanın 76. maddesiyle özel kanun hükümleri saklıdır.” ve 2. fıkrası “Birinci fıkra gereğince işlem yapılarak arşive alınan kayıtlar hakkında, 3682 Sayılı Kanun’un 8. maddesinde öngörülen sürelerin dolduğu veya ertelenmiş olan hükmün esasen vâki olmamış sayıldığı hallerde bu tarih esas alınarak, Anayasanın 76. maddesi ve özel kanunlarda sayılan suç ve mahkûmiyetler dışındaki kayıtlar için ilgilinin, Cumhuriyet Başsavcılığının veya Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince arşiv kaydının silinmesine karar verilir.” şeklindedir.

Arşiv kaydının silinmesi istenen mahkûmiyetin, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde “vergi kaçakçılığı” olarak düzenlenen suça dair olması ve bu mahkûmiyetin 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 3. maddesinde hak yoksunluğu olarak yer alması nedeniyle, 5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu’nun karar tarihinde yürürlükte olan geçici 2. maddesinin 2. fıkras 2. fıkrasındaki açık düzenleme gereğince, sözü edilen mahkûmiyetle ilgili arşiv kaydının silinmesinin mümkün olmadığı gözetilmeden, talebin reddi yerine arşiv kaydının silinmesine karar verilmesi yasaya aykırıdır. Bu nedenle hükmün kanun yararına bozulmasına karar verilmiştir (Yargıtay 11. Ceza Dairesi – Karar: 2017/2541).

Evrakta Sahtecilik Suçunda Arşiv Kaydının Silinmesi Şartları

Resmi evrakta sahtecilik suçu nedeniyle 1 yıl 8 ay ceza alan hükümlünün cezası infaz edildiğinden adli sicil kaydının silinmesi mümkündür. Ancak adli sicil ve arşiv bilgilerinin silinmesi cezanın süresi ve suçun vasfı nedeniyle 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununun geçici 2. maddesinin 2. fıkrası uyarınca aynı Kanunun 12. maddesine göre işlem yapılması zorunludur. Bu nedenle ya hükümlü yasaklanmış hakların geri alınması kararı alarak cezanın infazından itibaren 15 yıl içinde ya da bu karar olmadan cezanın infazından itibaren 30 yıl içinde arşiv kaydını sildirebilir (Yargıtay 11. Ceza Dairesi – Karar No: 2013/9374).

Adli Sicil Kaydının Silinmesi Dilekçe Örneği

Cezanız infaz edilmesine rağmen adli sicil kaydınız silinmemiş ise bir Ceza avukatı ile durumu mütalaa ediniz. Adli sicil kaydı koşulları gerçekleştiğinde kendiliğinden silinmelidir. Fakat adli sicil kaydınızda halen mahkumiyet hükmü görünüyor ise bunu sildirmek için Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne bir Adli Sicil Kaydının Silinmesi Dilekçesi ile başvurarak adli sicil kaydınızın silinmesini isteyebilirsiniz. Dilekçenizi istediğiniz herhangi bir yerden PTT şubesi vasıtasıyla gönderebilirsiniz.

AVUKAT DESTEĞİ

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00

GİZLİLİK

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu